ЕКСПЕРТЕН ПУЛ.бг

Сдружение „Експертен Пул – България“ е неправителствена организация, регистрирана и действаща в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ. Организацията има за цел развитието на широка експертна мрежа за техническо и информационно подпомагане на развитието на малкия и среден бизнес, администрацията и неправителствения сектор, чрез: създаване и развитие на по-добра информационна инфраструктура в областта на националното, европейското и международно проектно финансиране; подпомагане на малкия и среден бизнес, администрацията и неправителствения сектор при идентифициране на подходящи проектни идеи за тяхното развитие; подпомагане на стартиращи и съществуващи фирми при повишаване на тяхната конкурентоспособност, интернационализацията им, утвърждаването на пазарните им позиции и устойчивото им развитие; насърчаване и промотиране на предприемачеството, във всичките му форми и разновидности; развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, включително подкрепящи спорта и здравословния начин на живот и физическата култура на младите хора.


Експертен Пул – България“ е организация, формирана от и разполагаща с професионален екип от висококвалифицирани експерти, развиващи дейността ѝ в следните области:

  • консултантско-информационна помощ за идентифициране на източници на финансова и друга помощ, предоставена чрез двустранни или многостранни споразумения с държави-членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, международни банкови институции, неправителствени организации и други източници;
  • проучване и популяризиране на различни инструменти за финансиране на проектни предложения за предприятия, администрации, неправителствени и други организации;
  • предоставяне на информация и консултации, подготовка и управление на проекти и инициативи в областта на секторните политики на ЕС;
  • разработка, разпространение и мултиплициране на иновативни и добри практики и иновации;
  • участие в процеса на стратегическо планиране, приоритизиране и програмиране на финансовите инструменти на ЕС в Р България;
  • Подготовка на партньорски проекти за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), анализи, оценки, обучения, трансфер и разпространение на иновации и знание;
  • сътрудничество със специализираните държавни и местни власти и институции, както и други български и международни организации със сходни цели;
  • участия в сдружения с други подобни организации за реализиране на планираните дейности;
  • осигуряване и развитие на партньорства за реализиране на проекти по програми на Европейския съюз и други финансови инструменти.