Условия за ползване

Общи условия за използване на сайта на Експертен ПулБългария

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на СНЦ „Експертен Пул-България“(наричано по-долу само „Експертен Пул-България“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Експертен Пул, с който получавате правото да използвате безплатно някои от услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Експертен-Пул България. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Експертен Пул-България.
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на сайта. Експертен Пул не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите, включително  конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали от сайта на Експертен-Пул.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за интерактивно участие;
– получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Експертен Пул се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface (атака на сайта, чрез която се променя визията на целия сайт или на отделна страница) кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Използване на RSS емисии. Под „RSS емисии” се има предвид файлове във формат XML, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Експертен-Пул. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Експертен Пул. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и името на автора, ако такова е упоменато.

IV. Конфиденциалност

Експертен Пул се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Експертен Пул може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Експертен Пул на следния адрес или email за контакти: office@expertpool.bg

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайта или Правилата за ползване на форумите.

V. Ограничаване на отговорността

Експертен Пул прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Експертен Пул не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Експертен Пул за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Експертен Пул  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Експертен Пул  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Експертен Пул  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Експертен Пул  си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

– Достъп до статиите в архивите на Expertpool.bg, които са по-стари от 1 месец от датата на публикуването им в съответното онлайн издание;

– Възможност за публикуване на коментари/мнения/препоръки от страна на потребителя в различните секции;

– Коментиране под статиите/анализи и др. текстове, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители. Това са всички текстове публикувани на сайта на Експертен Пул. Коментирането под статии изисква потребителят да спазва Правилата за ползване на форумите на Експертен Пул.

Потребителите  имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създадат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите  се задължават да предоставят пълна, вярна, достоверна и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на Експертен Пул.

Експертен Пул си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на Експертен Пул.

На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя Експертен Пул ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

Експертен Пул си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII Промени

Експертен-Пул си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на СНЦ „Експертен Пул-България“  и влизат в сила считано от 01.04.2015 г.

Правила за ползване на форума на Експертен-Пул


I. Ползване на форумите

Всеки потребител, който публикува мнения във форума, се съгласява с общите условия за ползване на сайта на Експертен Пул. СНЦ „Експертен Пул-България“ не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения.

II. Публикуване и оценка на мнения

За публикуване на мнения (коментари) в сайта Expertpool.bg Регистрацията е безплатна.

Освен да публикува, всеки потребител (вкл. нерегистрираните) има право и да оценява мненията на другите потребители. За да покаже съгласието на аудиторията с изразеното мнение, системата ни автоматично „осветява“ мнения, които другите хора са оценили високо, т.е. мнения, с които потребителите на форума са съгласни и „посивява“ мнения, с които аудиторията не е съгласна.

1. Ограничения за съдържанието на личната информация на потребителите

В коментарите, името, аватара, подписа и всички елементи на публичните си профили потребителите нямат право:

1.1. да се представят за други участници във форума чрез копиране на името, аватара или подписа на вече съществуващ потребител;

1.2. да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката й в профила си;

1.3. Да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на представители на медията или на конкретни публични личности, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.

При нарушаване на горните условия, модераторите имат право да предупредят и в последствие деактивират профилите на нарушителите.

2. Потребителите на сайта имат право:

2.1. Да публикуват мнения, свързани с материалите в сайта на Експертен-Пул;

2.2. Да отговарят на вече публикувани мнения по съответна тема;

2.3. Да добавят връзки към други сайтове, свързани с темата на съответния текст;

2.4. Да оценяват мненията на останалите участници в дискусиите:

От един IP адрес потребител има право да гласува само веднъж за един и същи коментар. Оценката се извършва с 2 бутона:

– Бутон „+“ изразява съгласие с мнението

– Бутон „-“ изразява несъгласие;

2.5. Да докладват на модератор неуместни мнения през бутон „!“:

Бутон „!“ изпраща доклад на модераторите за коментар, който нарушава правилата на коментиране.

При докладване на мнение с бутона „!“ потребителите могат да ускорят процеса по модерация. При получаване на такава заявка, модераторите на сайта разглеждат посоченото мнение с приоритет;

2.6. Да възразят писмено през формата за контакт, ако сметнат, че коментарите им са модерирани неправомерно.

3. Модераторите на сайта имат право да скриват или изтриват мнения, когато те съдържат:

3.1. спам или непоискани търговски съобщения;

3.2. мнения, които не са по темата на материала, който коментират;

3.3. нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа;

3.4. призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;

3.5. обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници във форума;

3.6. порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;

3.7. лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

3.8. съдържание изцяло на чужд език.

3.9. Информация, която може да бъде санкционирана по Закона за кредитните институции. Според чл. 152а от него за разпространяване на невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, глобата е от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение глобата е от 3000 до 10000 лв. Ако нарушението е извършено чрез средство за масово осведомяване, глобата е от 5000 до 10 000 лв. и при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.

Потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание, могат да загубят временно или постоянно правото си за публикуване на мнения.

Модераторите си запазват правото да отстраняват вече съществуващи или новосъздадени потребителски профили, за които има съмнения че принадлежат на вече санкционирани потребители.

4. Модераторите нямат право:

4.1. Да променят текст в мненията;

4.2. Да скриват, затварят или изтриват теми, мнения или части от мнения, ако те не съдържат никое от изброените в т. 3 типове съдържание;

4.3. Да дават оценка, лично мнение или да изразяват пристрастие към даден потребител или дискутирана тема.

Ако потребител на сайта сметне, че модераторите нарушават негови права или горните правила, може да подаде официално възражение (писмо с подпис и печат на юридическото лице и неговия представител изпратено по пощата или приложено сканирано копие изпратено на мейла за контакти). След постъпване на такова възражение, то се разглежда от представители на СНЦ „Експертен Пул-България“, като дават официално становище. Модераторите запазват правото си да не отговарят на възражения, съдържащи обидни квалификации.

6. Правила за модериране на мнения и теми от сигнал на юридическо лице във форума на Експертен-Пул.

Всяко юридическо лице, което се легитимира официално, посредством физическо лице, което има право да го представлява, може да поиска изтриване на отделно мнение от коментарите на секции Новини и Платени публикации, обсъждащи/накърняващи доброто име и репутация на съответното юридическо лице или негови служители.

Екипът модератори си запазва правото да прецени дали коментарите ще бъдат модерирани или изтрити.

Одобрените за изтриване теми и конкретни мнения ще бъдат заменени от надпис „Мнението беше изтрито по сигнал на (наименованието на юридическото лице, от чието име е подадено заявлението)“.
За целта е необходимо да бъде изпратен 
email от служебен адрес (служебният адрес легитимира, че писмото е от представител на съответната фирма) на адрес: office@expertpool.bg.

Писмото трябва да съдържа точния адрес и номерата на мненията, които юридическото лице желае да бъдат изтрити и заменени с посочения по-горе надпис.