Нова операция по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще активира и интегрира в заетост младежи

Разработва се операция „АКТИВНИ“, по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, която ще има за цел да активира и интегрира в заетост младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта. Операцията ще бъде насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда неактивни младежи, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование. Включените в операцията дейности ще помогнат за улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда. Ще бъдат предоставени също възможности за включване в обучение, първи/нов шанс за работа, както и придобиването на професионални умения и квалификация или насочване към връщане в образователната система на младежите в най-рискова група.

Настоящата операция се разработва в отговор на необходимостта от спешни, целенасочени мерки за предоставяне на повече възможности за включване на младите хора в заетост, особено тези които са извън работната сила. Планира се да бъдат подкрепени дейности за всички млади хора между 15 и 29 г., които не участват в заетост, образование или обучение, в изпълнение на европейската Гаранция за младежта.

Създаването на схема за гаранция за младежта представлява дългосрочна инвестиция в бъдещето на младите хора. България е поела сериозен ангажимент в дългосрочен план да се осигури подкрепа за преодоляване на проблемите на младежите от групата NEETs – младежи, които не учат, не се обучават и не работят. Операция „АКТИВНИ“ се разработва поради необходимостта да бъдат идентифицирани и подкрепени чрез включване в обучения или в заетост тези млади хора в България. По данни на Евростат за 2013 г., в България младежите NEETs са 26% от всички младежи (при 16% за ЕС), като преобладаващата част (17%) са неактивни и техният дял през последните 5 години нараства, докато нивото за ЕС е 8 % – двойно по-ниско и се задържа стабилно през годините.

Операцията се разработва, така че пряко да допринесе за реализацията на приетия от правителството Национален план за изпълнението на европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. Активирането на неактивните млади хора е сред основните акценти на плана. За NEETs младежите са предвидени няколко възможни „пътеки” за тяхното активиране и интегриране на пазара на труда, съобразно индивидуалния им профил и лична преценка: (1) насочване към местни училища и/или към РИО за връщане в образователната система; (2) насочване към местната дирекция „Бюро по труда” за регистрация и ползване на предоставяните там услуги за заетост, стажуване, чиракуване и обучение; (3) насочване към организирани трудови борси, местни обединения за сътрудничество, образователни панаири и други неформални форми за подкрепа търсенето на работа или включване в обучение; (4) насочване към частни трудови посредници и предприятия за временна заетост като възможност за реализация на трудовия пазар без посредничеството на обществената служба за заетост.

„АКТВНИ“ предвижда да действа в синергия с реализирани вече мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Националния план за действие по заетостта за съответната година и Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта: 2014– 2020, като ги допълва и подкрепя. Надграждането на реализираните дейности и постигнатите резултати по проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници е доказан инструмент за постигането на устойчивост и успех. В рамките на операцията няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма, проверката, на което ще се извършва на ниво индивидуален проект – на ниво на допустими дейности, както и на ниво представител на целева група.

Допустими бенефициенти по операция „АКТИВНИ“ са пряко свързаните с целите и реализацията неправителствени организации, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за професионално обучение; социални партньори; общини и райони на общини, работодатели. С оглед създаването на необходими условия и постигането на високи резултати се насърчават партньорства между различните видове организации на местно/регионално ниво, когато е необходимо за осъществяване на дейности по идентифициране и активиране на младежи.

Операция „АКТИВНИ“ е с планирана продължителност 3 години (2015-2017) и с общ бюджет 26 000 000 лева, финансиран по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Минималният размер на БФП за бенефициент по операцията е 100 000 лева, а максималният – 391 166 лв.

Очаквайте скоро повече информация, както и подробни условия за кандидатстване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *