„Велами Груп“ ЕООД е бенефициент по проект за създаване на нови работни места

header_velami

„Велами Груп“ ЕООД стартира проект BG05M9OP001-1.003 – 1436 „Създаване на нови работни места във „Велами Груп“ ЕООД“. Основната цел на проекта е създаване на 6 устойчиви работни места за представителите от целевите групи.

Специфичните цели на проекта са:

– Създаване на условия и реално повишаване на производителността на труда чрез закупуване на ново технологично оборудване за ресурсно осигуряване на 6 работни места;

– Интеграция на представителите на целевите групи на пазара на труда, чрез наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

– Осигуряване на устойчива заетост на новозаетите лица от целевата група след приключването на проекта, чрез запазване на новосъздадените работни места за минимум 12 месеца на минимум 50 % от тях.

Основни дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места

Дейност 3: Наемане на 6 безработни и неактивни лица за период от 12 месеца на длъжностите от групата професии 9313 Работници по строителство на сгради, попадащи в една от двете категории: продължително безработни и неактивни лица, и безработни лица на възраст над 54 г.

Дейност 4: Информиране и публичност

Очаквани резултати:

– Осигурена заетост на 6 лица от целевите групи за период от 1 година;

– Закупено оборудване за ресурсно осигуряване на новите работни места;

– Натрупан трудов стаж и умения от страна на целевата група в сферата на производството на метални изделия;

– Увеличен производствен, човешки и организационен капацитет на предприятието след приключването на проекта.

Продължителността на проекта е 13 месеца.

Проектът се изпълнява в рамките на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1436-C01 / 21.07.2016 г., сключен по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наименование на бенефициент: „Велами Груп“ ЕООД

Дата на стартиране: 01.08.2016 г.

Дата на приключване: 01.09.2017 г.

 

Стойност на бюджета в лева:

Общо: 58 093.80 лв.

Финансиране от ЕС: 49 379.73 лв.

Национално финансиране: 8 714.07 лв.

Footer

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *