Проект BG05M9OP001-1.002-0034 „Активиране и осигуряване на заетост на младежи от Община Червен бряг“

Община Червен бряг изпълнява проект BG05M9OP001-1.002-0034 „Активиране и осигуряване на заетост на младежи от Община Червен бряг“, реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява в партньорство с „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС), младежко студентско сдружение.

В последните години успешното включване на младите хора на пазара на труда и осигуряването на плавен преход между образование и заетост се очертаха като основни предизвикателства пред стабилното развитие на пазара на труда и социалните системи. Активирането на младите хора е важен приоритет на политиката по заетост и се обуславя, както от необходимостта от увеличаване на работната сила за поддържане на икономическия растеж, така и с цел социално включване. За да бъдат ефективни действията по активиране е необходим индивидуален подход. Поради тази причина, проектът цели идентифициране на 90 икономически неактивни младежи на възраст 18-29 г. в община Червен бряг чрез осъществяването на информационна кампания и индивидуална работа на терен, които да преминат мотивационно обучение и да бъдат наети чрез субсидирана заетост в общината за срок от 6 месеца на длъжности в областта на градинарството, строителството или чистотата.

Специфичните цели на проекта са:

  • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Червен бряг за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
  • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
  • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Червен бряг.

Целеви групи на проектното предложения са:

  • 30 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на градинарството, озеленяването и поддръжката на градини, дворове, паркове;
  • 30 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на строителството;
  • 30 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на чистотата и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения.

Всички младежи следва да са с местоживеене област Плевен, Северозападен район, приоритетно с постоянен / настоящ адрес на територията на населените места в община Червен бряг.

Проектът се изпълнява в област Плевен, на територията на всички населени места на община Червен бряг.

АДБФП № BG05M9OP001-1.002-0034-C01 / 26.04.2016 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

 

Стойност на бюджета в лева:

Общо 363 720.00 ЛВ.

Финансиране от ЕС:

ИМЗ: 334 222.31 ЛВ.

ЕСФ: 0.00 ЛВ.

Национално финансиране: 29 497.69 ЛВ.

 

Наименование на бенефициент: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Дата на стартиране: 26.04.2016 г.

Дата на приключване: 26.04.2017 г.

Важно за некативни младежи: Следете редовно страниците на партньорите за актуална информация за проектните дейности и взъможност за участие!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *