Проучване и препоръки за развитието на сектора на колективното финансиране в България

В рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0225 „Колективното финансиране (crowdfunding) в България – регулации и перспективи“, от Сдружение „Експертен Пул – България“ успяхме да проучим и идентифицираме различни компоненти и добри практики свързани с колективното финансиране в България.

На основата на доклада, посветен на колективното финансиране у нас, изготвихме и сборник с препоръки за развитие на сектора в България. Опитали сме се да дадем експертни предложения, които смятаме че биха спомогнали за формирането на една нова, по-устойчива и ефективна политика по отношение на колективното финансиране  в страната.

Можете да откриете текстовете на проучването и препоръките на следната връзка: https://tinyurl.com/3nuws7tz

Надяваме се изготвените материали да допринесат в дискусията за развитието на колективното финансиране в България.


www.eufunds.bg

Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Управляващият органа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито УП на ОПДУ.