Tag Archives: Crowdfunding

Проучване и препоръки за развитието на сектора на колективното финансиране в България

В рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0225 „Колективното финансиране (crowdfunding) в България – регулации и перспективи“, от Сдружение „Експертен Пул – България“ успяхме да проучим и идентифицираме различни компоненти и добри практики свързани с колективното финансиране в България.

На основата на доклада, посветен на колективното финансиране у нас, изготвихме и сборник с препоръки за развитие на сектора в България. Опитали сме се да дадем експертни предложения, които смятаме че биха спомогнали за формирането на една нова, по-устойчива и ефективна политика по отношение на колективното финансиране  в страната.

Можете да откриете текстовете на проучването и препоръките на следната връзка: https://tinyurl.com/3nuws7tz

Надяваме се изготвените материали да допринесат в дискусията за развитието на колективното финансиране в България.


www.eufunds.bg

Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Управляващият органа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито УП на ОПДУ.

Колективно финансиране в България: Онлайн Уебинари

Представете си възможността да научите повече за колективното финансиране и как то може да промени начина, по който инвестираме и подкрепяме иновациите. Нашият проект, посветен на тази тема, ви предоставя уникална възможност да се включите в два онлайн уебинара, насочени към различни аудитории и интереси.

Уебинар 1:

Дата: 29.09.2023г. Час: 10.30 ч.

Първият уебинар ще бъде насочен основно към професионалисти от държавната администрация, регулаторните органи, бизнеса и предприемаческата общност. Ще разгледаме важната роля, която колективното финансиране играе в подкрепата на иновациите и стартиращите предприятия.

За регистрация и участие използвайте следната връзка:

Уебинар 2:

Дата: 29.09.2023г. Час: 14.00 ч.

Вторият уебинар е насочен основно към гражданските организации и всички, които имат интерес в областта на колективното финансиране. Ще разгледаме как гражданите могат да се включат в иновативни проекти и какви са възможностите за финансиране на инициативи чрез колективно участие.

За регистрация и участие използвайте следната връзка:

Не пропускайте тази възможност да разширите своите познания в областта на колективното финансиране и да се свържете с експерти и ентусиасти в сферата. Регистрирайте се за уебинарите и бъдете част от обсъжданията, които ще формират бъдещето на иновациите и инвестициите.

За повече информация и регистрация, следете нашия уебсайт. С нетърпение очакваме да ви видим на уебинарите!

www.eufunds.bg

Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Управляващият органа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито УП на ОПДУ.

Колективното финансиране (crowdfunding) в България – регулации и перспективи

Сдружение „Експертен Пул – България“ стартира нов проект, посветен на колективното финансиране: BG05SFOP001-2.025-0225 „Колективното финансиране (crowdfunding) в България – регулации и перспективи“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“, в рамките на процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Темата

Колективното финансиране все по-често се разглежда като установена форма на алтернативно финансиране за стартиращите предприятия и за малките и средните предприятия (МСП), които обикновено разчитат на малки инвестиции.

Същевременно за българските потребители все още регулаторните задължения при използването на подобни платформи остават неясни и непознати. Какво става когато купуваме „акции“ през приложения като eToro или купуваме т.нар. NFTs? Какво става когато купуваме част от компания през платформи като crowdcube? Дължим ли данък върху евентуални печалби, какво следва да декларираме, кой може да ни защити, ако станем жертва на измама от подобна платформа? Въпроси на които няма ясни и прости отговори, и при които често технологията изпреварва развитието на нормативната рамка.

В отговор на тези предизвикателства, с настоящият проект си поставяме за основна цел да подпомогнем усилията на администрацията за повишаване на осведомеността по темите, касаещи въвеждането и използването на финансови иновативни продукти/услуги, чрез анализ и мониторинг на нормативната уредба в сферата на колективното финансиране и алтернативната FinTech индустрия.

Дейности:

1. Изготвяне на мониторингов анализ на българската регулаторна рамка и компендиум от добри практики в сферата на колективното финансиране в европейски контекст.

2. Изготвяне на тематични препоръки към компетентните органи, свързани с колективното финансиране.

3. Провеждане на серия от онлайн информационни уебинари за представяне и повишаване на осведомеността относно колективното финансиране и приложимите норми за крайните потребители.

Очаквани резултати:

– Доклад от проведеният анализ – 1 бр.;

– Отправени препоръки – 4 бр.

– Проведени информационни събития – 2 бр.

Целевите групи, към които е насочен проекта включват: Комисията по финансов надзор, Комисия по икономическа политика и иновации към НС, ДАНИИ, широката общественост, предприемачи, инвеститори, потребители в платформите за колективно финансиране.

Информация за проекта

Код на проектно предложение: BG05SFOP001-2.025-0225

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „ЕКСПЕРТЕН ПУЛ – БЪЛГАРИЯ“

Обща стойност: 59 019,84 лв., от които 50 166,86 лв. европейско и 8852,98 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране 29.08.2022

Дата на приключване 29.08.2023

Връзка към публичното досие на проекта в ИСУН: http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=%2BKc0%2Fhxjn7dd3zIaiqmg%2BQ%3D%3D&isHistoric=False

www.eufunds.bg

Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Управляващият органа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито УП на ОПДУ.