Успешно приключи проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи от Община Червен бряг“

На 25.04.2017 г., в Ритуална зала – гр. Червен бряг, се проведе заключителна пресконференция на Община Червен бряг – бенефициент, и „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС) – партньор, по случай приключването на проект BG05M9OP001-1.002-0034 „Активиране и осигуряване на заетост на младежи от Община Червен бряг“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Целта на проекта бе активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта, с местоживеене на територията на Община Червен бряг.

Проектът заложи следните специфични цели:

– Идентифициране и мотивиране на икономически неактивни младежи в Община Червен бряг за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;

– Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;

– Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Червен бряг.

Основните проектни дейности, които бяха реализирани, са:

Дейност 1: Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда

Дейност 2:  Предоставяне на мотивационно обучение за активно търсене на работа

Дейност 3: Наемане на лица от целевата група на различни длъжности за период от 6 месеца, от групата професии: „Работници в градинарството“; „Работници по строителство на сгради“; „Чистачи и помощници в офиси, хотели и други учреждения“

Проектът реализира следните резултати:

– Идентифицирани бяха над 100 икономически неактивни младежи;

– Идентифицираните младежи преминаха мотивационно обучение и придобиха умения за подготовка на автобиография и други документи за кандидатстване на работа; явяване на интервю; използване на каналите за търсене на обучение, стаж и/или работа;

– Община Червен бряг осигури субсидирана заетост на 90 неактивни младежи;

– Проектът подпомогна активирането на младежи до 29 г. за тяхното връщане в образователната система, регистриране в дирекция „Бюро по труда”, включване в обучение и/или реализация на пазара на труда.

Общата стойност на проекта бе 363 720,00 лв. безвъзмездна финансова помощ (334 222,31 лв. европейско финансиране и 29 497,69 лв. национално финансиране).

Повече информация може да намерите на: www.chervenbryag.bg и www.onprs.eu

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *