„ФЛОУ ИНВЕСТ ООД“ инвестира в създаването на нови работни места

flowinvest_header

„ФЛОУ ИНВЕСТ ООД“ стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003 – 1633 „Създаване на нови работни места във ФЛОУ ИНВЕСТ ООД“, с който инвестира в откриването на нови квалифицирани и ресурсно осигурени работни места на пазара на труда, предлагащи възможности за устойчиво и дългосрочно развитие.

Целева група по проекта са безработни и неактивни лица, с образователен профил и умения в сферата на специализираните строителни дейности.

Общата цел на проектното предложение е създаване на устойчиви работни места за 4 безработни и неактивни лица на длъжностите „71242003 Хидроизолаторчик“ и „21446051 Технолог, координатор по заваряване“ и „24216018 Специалист, технически контрол“.

Специфични цели:

– Интеграция на представителите на целевата група на пазара на труда, чрез наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

– Ресурсно осигуряване на 4 квалифицирани работни места за строителни специалисти, чрез закупване на специализирано оборудване за извършване на хидроизолационни СМР;

– Осигуряване на устойчива заетост на новозаетите лица от целевата група след приключването на проекта, чрез запазване на новосъздадените работни места за минимум 12 месеца на минимум 50 % от тях.

Очаквани резултати:

– Осигурена заетост на 4 лица от целевите групи за период от 12 месеца;

– Ресурсно осигурени 4 нови работни места за профилирани строителни специалисти;

– Увеличен човешки ресурс и осигурена устойчива заетост в компанията след приключването на проекта.

Основни дейности:

Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

Дейност 2: Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места;

Дейност 3: Организация и управление на проекта;

Дейност 4: Информиране и публичност.

Проектът стартира на 01.08.2016 г. и се очаква да приключи успешно на 01.09.2017 г.

Стойността на бюджета в лева е 60 743.76 лв., от които 51 632.20 лв. европейско финансиране (ЕСФ) и 9111,56 лв. национално съфинансиране.

Проектът се изпълнява в рамките на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1633-C01 / 14.07.2016 г., сключен по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

flowinvest_footer

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *