Category Archives: Проекти

Младежка гражданска инициатива – Семинар

seminar 1

„Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС) проведе семинар, насърчаващ структурния диалог между младите хора и властимащите в периода 26.01 – 28.01.2016 г. Събитието бе реализирано по проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“, осъществен с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 3: „Подкрепа за реформиране на политиките”. В рамките на 3 дни младежи и експерти, отговорни за формирането и реализирането на младежки политики, дебатираха по въпроси, пряко засягащи младежите.

В рамките на програмата експерт от Министерство на младежта и спорта (ММС) представи Националната програма за младежта (НПМ) 2014 – 2020 г. Младежите бяха запознати с допустимите дейности и кандидати по двете подпрограми на НПМ, целевите групи и процеса на кандидатстване. Бяха обсъдени трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени младежите, при реализирането на младежки инициативи, и по какъв начин НПМ да се превърне в ефикасен инструмент за реализация на младежки политики в България.

Представители от Столична община – район „Студентски“ представиха функциите и сферите на компетентност на район „Студентски“ в диалога с младите хора. Бяха разгледани активности и инициативи на районната администрация, пряко насочени към младежите, чрез които район „Студентски“ се утвърждава като отворен и отговорен партньор на младите хора.

Въпросите, свързани с финансовото подпомагане на младежите, бяха дискутирани с представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Те представиха възможности за интегрирането на младите хора на пазара на труда – Националната гаранция за младежта, процедури по ОП “Развитие на човешките ресурси”, както и други мерки с целева група – младежи, администрирани от МТСП.

Събитието обхвана и темите за трудностите и приоритетите в областта на младежките политики и възможностите за младежко включване и овластяване на национално, европейско и международно ниво. Акцент бе поставен и на доброволчеството чрез дебат относно необходимостта от Закон за доброволчеството, както и представянето на различни добри практики в тази област.

 


Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Иновативна платформа за иницииране на младежки граждански инициативи

Моделът на Европейската гражданска инициатива вдъхнови създаването на електронна платформа по проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“, финансиран от Програма „Еразъм+“. Чрез проекта „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС) създаде инструмент за иницииране на граждански инициативи на местно ниво (адресирайки общинския съвет или компетентен орган), и то от най-активните и важни за всяка една общност хора – младежите. Платформата дава възможност на младежи до 29 г. да изразят мнението си относно определянето и осъществяването на приоритетите и политиките засягащи младежта на местно ниво. МГИ може да бъде предложена във всяка област, в която Общинският съвет на дадена община има правомощия да предлага решения, например околна среда, градско развитие, транспорт или обществено здраве. За да се запознаете с платформата и да подкрепите или инициирате гражданска инициатива посетете: www.yci.onprs.eu

Сайтът предоставя актуална информация за процеса на структурен диалог, политиката за развитие и различни европейски изследвания, обхващащи младежите. На него може да откриете младежките граждански инициативи, които в момента са отворени за събиране на изявления за подкрепа, и инициативите, за които събирането е приключило.


 

Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Проведена Конференция за Младежката гражданска инициатива

IMG_0480

На 14.01.2016 г. се проведе конференция по проект 2015-I-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“, осъществена от „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС). Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 3: „Подкрепа за реформиране на политиките”. Конференцията бе посветена на темата за Структурния диалог и младежкото овластяване. Участниците бяха информирани за процеса на структурен диалог, насърчаващ активното участие на млади хора в демократичния живот, както и съвместните им действия с отговорните за младежката политика. За провеждане на структурен диалог в събитието взеха участие представители на Министерство на младежта и спорта (ММС). Г-жа Гергана Джугларска, експерт от Дирекция „Младежки политики“ към ММС, представи новата Национална програма за младежта 2014 – 2020 г., която е в процес на разработване. Като част от политиката на ММС за формулиране и осъществяване на младежки политики съвместно със заинтересованите страни, младежите и експертите обсъдиха възможностите, които ще предостави НПМ през новия програмен период и очакванията и предизвикателствата за по-ефективното реализиране на младежки инициативи в България.

Конференцията постави акцент и на Европейската година за развитие с цел информиране и привличане на младите в името на развитието, насърчавайки ги да участват в различни доброволчески инициативи. Участниците дискутираха в каква степен са изпълнени Целите на хилядолетието за развитие, договореност за които бе постигната на световно равнище през 2000 г., както и споразумението от 2015 г. за бъдещата глобална рамка за премахване на бедността и устойчиво развитие. В контекста на Европейската година за развитие бе представен профил на глобалния млад гражданин.

 

Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Провеждане на конференция по проект 2015-I-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

MGI_logo

„Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС) Ви кани на конференция, посветена на Структурния диалог. Тя се изпълнява по проект 2015-I-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“ с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“. Проектът цели да насърчи активното гражданство на младите хора, чрез внедряването на иновативна платформа за диалог между младежите и лицата, отговорни за формиране на младежката политика на местно ниво. Конференцията цели да информира младежите за процеса на младежко овластяване и участието на младите в демократичния живот на Европа. Участие ще вземат представители на Министерството на младежта и спорта. Акцент ще бъде поставен на Европейската година за развитие и ролята на младите хора в глобалния свят.

Събитието ще се проведе на 14.01.2016 г. с начален час на регистрация 10:00 ч. в Конферентна зала, ет. 2, бул. Ал. Стамболийски 51.

Включете се като се регистрирате безплатно на: https://goo.gl/m20Ksh

Програма на събитието ще намерите на посочения линк.

Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Проведе се „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“

Mladejki forum

Проведе се тематично събитие по проект НПМ-063-П2/2015 „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“ финансиран в рамките на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”. Проектът се изпълнява от „Експертен-Пул България“ (ЕПБГ) – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, развиващо дейността си в подкрепа на младите хора. Общата продължителност на проекта е 2 месеца.

Реализацията на проекта адресира активирането на младите хора за участие в процеса на взимане на решения на местно, областно и национално ниво, чрез придобиване и развитие на организационни и управленски компетентности и умения, сред представители на младежки групи и новосъздадени младежки НПО.

Като част от проекта в периода 27 – 29 октомври се проведе младежки граждански форум, където бяха представени и обсъдени проблемите и възможните решения пред активното участие на младите хора в обществените процеси. Форумът акцентира върху създаването на управленски и граждански компетенции на участниците в следните теми:

 • Същност на неправителствените организации и тяхното значение за гражданското общество;
 • Регистрация на НПО – правни аспекти и уредба (процедура, регистрация, цена, примерни устави, важни аспекти и др.);
 • Правно администриране на НПО (водене на книгите на сдружението, задължителни регистри, протоколи от събрания и др.);
 • Стратегическо управление на НПО (годишни и тримесечни цели, планиране на дейността и средствата, др.);
 • Подготовка и управление на граждански / младежки инициативи (финансиращи програми, проектна идея, логическа рамка и др.);
 • Обществени и граждански компетенции (произход, същност, значение, познание, структури, др.);
 • Партньорства – комуникация и управление (партньорски мрежи, комуникация с партньори и др.);
 • Гражданско общество и гражданска култура (същност, права, задължения, предизвикателства и възможности);
 • Гражданско участие и ролята на младежките НПО (дискусия между участници и лектор, водена от модератор);
 • Инструменти и механизми за участие в процеса на взимане на решение (запознаване с инструментите и механизмите за взимане на участие, споделяне на практически опит от лектор, ролево упражнение);
 • Гражданско участие на ниво Европейски съюз (дискусия между участници и лектор, водена от модератор).

Участие във форума взеха младежи на възраст между 15 и 29 години, както и представители на НПО с основна дейност фокусирана върху младежите. Всички участници в обучението бяха сертифицирани за придобиването на следните компетенции:

 • Повишаване на управленските и граждански компетенции на околните;
 • Администриране на проектни дейности, презентационни умения;
 • Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка активност;
 • Насърчаване младите хора към гражданско участие и инициативи.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”, администрирана от Дирекция „Младежки политики“ (ДМП), Министерство на младежта и спорта (ММС). Съдържанието на настоящият информационен материал не отразява позицията на „Национална програма за младежта 2011 – 2015” или ДМП / ММС.

Стартира проект „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“

NPM

Стартира проект НПМ-063-П2/2015 „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“ финансиран в рамките на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”. Проектът се изпълнява от „Експертен-Пул България“ (ЕПБГ) – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, развиващо дейността си в подкрепа на младите хора. Общата му продължителност е 2 месеца, като се очаква да бъде завършен до 31 октомври 2015 г.

Реализацията на проекта цели активирането на младите хора за участие в процеса на взимане на решения на местно, областно и национално ниво, чрез придобиване и развитие на организационни и управленски компетентности и умения,сред представители на младежки групи и новосъздадени младежки НПО.

В рамките на проекта, ще бъде проведен младежки граждански форум, където да бъдат представени и обсъдени проблемите и възможните решения пред активното участие на младите хора в обществените процеси. Специфичните цели на проекта в тази насока са:

 • Повишаване на управленските и граждански компетенции на участниците;
 • Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка активност;
 • Насърчаване младите хора към гражданско участие и инициативи.

Основна целева група са младите хора на възраст между 15 и 29 години, както и представители на НПО с основна дейност фокусирана върху младежите.

За информация относно предстоящите събития по проекта, следете ни на: http://www.expertpool.bg


Този проект се реализира с финансовата подкрепа на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”, администрирана от Дирекция „Младежки политики“ (ДМП), Министерство на младежта и спорта (ММС). Съдържанието на настоящият информационен материал не отразява позицията на „Национална програма за младежта 2011 – 2015” или ДМП / ММС.

 

 

Стартира проект „Младежка гражданска инициатива“

Проект за предприемачество и иновации насърчава младите/младежите

Стартира проект 2015-I-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“/“ Youth Citizens’ Initiative“, финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 3 „Подкрепа за образователните политики“ – децентрализирана дейност „Структурен диалог“. Проектът се изпълнява от „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС). Общата му продължителност е 8 месеца.

Основната цел на проекта е насърчаване на активното гражданство на младите хора, чрез внедряването на иновативна платформа за диалог между младежите и лицата, отговорни за формиране на младежката политика на местно ниво.

Специфичните цели са:

– Изграждане на ефективен модел на съвместното сътрудничество между младите хора, младежките организации и отговорните за младежката политика по места;

– Увеличаване на ангажираността на младите чрез доброволчески дейности;

– Разширяване на познанията на младежите относно младежките политики и Европейската година за развитие.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

– Разработване на платформа за онлайн консултации, срещи и иницииране на Младежки Граждански Инициативи (МГИ) – Чрез платформата основната целева група на проекта – младежите до 29 г., ще получат реална възможност да изразят мнението си относно определянето и осъществяването на приоритетите и политиките в областта на младежта на местно ниво.

– Пилотно иницииране на МГИ на територията на Столична община, район Студентски – Пилотно събиране на онлайн изявления за подкрепа за първата местна младежка гражданска инициатива на територията на Студентски град.

– Конференция, посветена на Европейската година за развитие, която ще постави своя акцент върху информирането и привличането на младите в името на развитието, насърчавайки ги да участват в различни доброволчески инициативи;

– Семинар за изграждане на ефективен модел за съвместно сътрудничество между младежите и местната власт и осигуряване на обратна връзка относно теми, засягащи младите хора.

За допълнителна информация и предстоящите събития по проекта – следете нашата страница и профил във Facebook! / Onprs Bulgaria


EU flag-Erasmus+_vect_POS_smallHRDC_BG&EN logo_vec

Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Проект „Предприемачество и иновации за младежта“ насърчава предприемаческото мислене и инициативи

Проект за предприемачество и иновации насърчава младите/младежите

Проведе се първа работна среща по Проект 2014-1-BG01-KA205-001633 „Предприемачество и иновации за младежта“, финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства в областта на младежта“. Срещата се проведе в София и продължи 5 дни, като участие взеха организациите отговарящи за изпълнението на проекта – СНЦ „Организация за научно практическо развитие на студентите“ и партньорите ни от Италия – Асоциация „A Rocca”. В рамките на работната среща бе обсъден, синхронизиран и приет план за изпълнението на дейностите и бе изготвено и подписано партньорско споразумение, в което ясно са описани задачите и отговорностите на всяка от страните участващи в проекта.

Представители на двете организации организираха и участваха в откриваща пресконференция по проекта, на която представиха резултатите от проведената работна среща, целите и дейностите на проекта.

Проект „Предприемачество и иновации за младежта“ цели, основно, да насърчава предприемаческия дух за по-висока заетост и иницииране на бизнес начинания. Като специфични цели, в проекта са заложени:

 • Подобряване на основните умения и компетентности в областта на предприемачеството;
 • Споделяне на опит и добри практики и установяване на нови бизнес контакти;
 • Стимулиране на инициативността и креативността на младите хора за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

Предприемаческото мислене е ключов елемент от икономическия растеж и задължително условие за устойчиво местно и регионално развитие и социално сближаване. За да се подкрепи развитието на предприемачески компетентности за стартиране на ново предприятие или прехвърляне на стопански дейности, проектът се фокусира върху следните дейности:

 • Анализ: „Изследване на предприемачеството и факторите за развитие на младежки МСП“;

Анализът ще разгледа предпоставките за стартиране и обновяване на бизнес в България и Италия. Ще представи основните фактори при започване на предприемаческа дейност в двете държави: регулаторна рамка, пазарни условия, култура и специфични характеристики, достъп до финансиране (европейски и национални фондове).

 • Организиране на 2 изложения на млади предприемачи в България и в Италия в сектора на селското стопанство;

Подобни събития са изключително подходящи за споделяне и обмяна на опит, иновативни идеи и виждания, както и за установяване на ползотворни делови контакти. Те са инструмент за насърчаване на икономическите и търговските връзки между участниците.

 • Издаване на наръчник за млади предприемачи.

Негова основа ще са проведеният анализ и добрите практики на български и италиански предприемачи, споделени на изложенията. Наръчникът цели да стимулира все повече млади хора да разпознаят предприемачеството като възможен път за кариерно развитие. Наръчникът ще бъде преведен и издаден на 3 езика – български, италиански и английски.

ERASMUS_LOGOa rocca

Младежки обмен събра младежи от 5 европейски страни да дискутират и търсят решения за проблемите, предизвикателствата и възможностите стоящи пред семейното фермерство

От 24 до 28 март в Кюстендил се проведоха същинските дейности по проект 2014-2-BG01-KA105-001479 „Младежи-доброволци в семейното фермерство – обединени за свят без бедност и глад“. Проектът събра 30 младежи от 5 европейски страни (България, Грузия, Италия, Ръмуния и Турция) на обмен-семинар относно семейното фермерство.

В контекста на това, че 2014 бе обявена за „Международната година на семейното фермерство“ от страна на Организацията на обединените нации (OOН), проект „Младежи-доброволци в семейното фермерство – обединени за свят без бедност и глад“ постави основи на препозиционирането на семейното фермерство в съзнанието на младите, чрез откриване на „дупки“ и възможности за промотирането на по-равно и балансирано развитие сред младежите извън големите градове, ангажирани пряко или непряко в сферата на земеделското производство. Кръговете – местно производство и консумация базирани на семейно фермерство играят ключова роля в борбата с глада, особено когато са обвързани със социални политики насочени към уязвими хора. Семейното фермерство е неразделна част от териториалните мрежи и местните култури, които харчат доходите си предимно на местни и регионални пазари, генерирайки много селскостопански и неселскостопански места. Реализацията на проекта бе безпрецедентна възможност, както за занимаващи се с фермерство, така и за младежи доброволци, неправителствени организации и др., да влязат в публичен диалог относно виталната роля на семейното селско стопанство в нашия всекидневен живот.

По време на реализацията на работната програма, участниците от различни страни, успяха да идентифицират редица предизвикателства, да намерят широко приложими адекватни решения и да предложат мерки и политики, които да подпомогнат развитието на семейното фермерство, както всеки за страната си, така и на европейско ниво. Ключова роля за успешната реализация на семинарните занятия бяха посещенията на няколко местни ферми и срещите със земеделците и собствениците им, с които участниците обмениха ценни и приложими ноу-хау, опит, емпирични данни и незабравими преживявания.Проект за предприемачество и иновации насърчава младите/младежите

Младежи от 5 европейски страни обменят добри практики за активен и здравословен начин на живот

Проект 2014-1-BG01-KA105-000879 „Здравето е богатство – здраве в инициативите на ЕС“, финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 – Образователна мобилност на младежи и младежки работници, проведе изпълнението на същинските дейности от 27.10.2014 г. до 01.11.2014 г.

Тъй като през последните години се отчита повишаване на здравословните проблеми сред младите хора. Обезпокоителни тенденции в техния начин на живот са намаляване на физическата активност; липса на здравословно и балансирано хранене; увеличаване на вредните навици като тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици. Всяка година повече от 55 000 души на възраст между 15 и 29 години в Европа умират поради свързани с алкохола причини. 29 % от европейците на възраст между 15 и 24 години са пушачи, а тютюнопушенето продължава да заема първо място в ЕС сред причините за смъртност и болести, които могат да бъдат предотвратени. Все повече млади хора в Европа страдат от сърдечно-съдовите проблеми, като основни фактори за появата на тези проблеми се считат неправилното хранене, стресът и пушенето.

30 младежи от 5 европейски страни (България, Литва, Полша, Малта, Франция) се събраха в Боровец и в рамките на седмица обсъждаха проблемите със здравето и здравословния начин на живот днес. По време на сесиите на заложените уъркшопове участниците повишиха нивото на ключовите си компетенции и умения на младите хора за подобряване на личностното им развитие и водене на по-здравословен и активен начин на живот. Преглеждаха и обсъждаха способите, които ЕС предприема в областта на здравето. Идентифицираха, анализираха и обмениха добри практики в сферата и създадоха широко приложимо ноу-хау за всички заинтересовани страни. Боровец предоставя редица възможности за водене на активен и здравословен начин на живот, което пряко кореспондира с идеята и целите на проекта.

Потенциалните дългосрочни ползи са свързани с изграждането на здравословни навици, които да подпомогнат здравословния начин на живот и в бъдеще – активното стареене. Чрез разпространение на резултатите от анкетата и онлайн ръководството с добри практики за здравословен начин на живот въздействието на проекта ще достигне до повече хора, които ще получат знания и умения как да преодолеят проблемите и да идентифицират своите потребности за по-високо качество на живот.

Общата стойност на проекта е: 9960,00 евро.ERASMUS_LOGO

1 5 6 7 8