Category Archives: Проекти

Проведе се „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“

Mladejki forum

Проведе се тематично събитие по проект НПМ-063-П2/2015 „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“ финансиран в рамките на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”. Проектът се изпълнява от „Експертен-Пул България“ (ЕПБГ) – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, развиващо дейността си в подкрепа на младите хора. Общата продължителност на проекта е 2 месеца.

Реализацията на проекта адресира активирането на младите хора за участие в процеса на взимане на решения на местно, областно и национално ниво, чрез придобиване и развитие на организационни и управленски компетентности и умения, сред представители на младежки групи и новосъздадени младежки НПО.

Като част от проекта в периода 27 – 29 октомври се проведе младежки граждански форум, където бяха представени и обсъдени проблемите и възможните решения пред активното участие на младите хора в обществените процеси. Форумът акцентира върху създаването на управленски и граждански компетенции на участниците в следните теми:

 • Същност на неправителствените организации и тяхното значение за гражданското общество;
 • Регистрация на НПО – правни аспекти и уредба (процедура, регистрация, цена, примерни устави, важни аспекти и др.);
 • Правно администриране на НПО (водене на книгите на сдружението, задължителни регистри, протоколи от събрания и др.);
 • Стратегическо управление на НПО (годишни и тримесечни цели, планиране на дейността и средствата, др.);
 • Подготовка и управление на граждански / младежки инициативи (финансиращи програми, проектна идея, логическа рамка и др.);
 • Обществени и граждански компетенции (произход, същност, значение, познание, структури, др.);
 • Партньорства – комуникация и управление (партньорски мрежи, комуникация с партньори и др.);
 • Гражданско общество и гражданска култура (същност, права, задължения, предизвикателства и възможности);
 • Гражданско участие и ролята на младежките НПО (дискусия между участници и лектор, водена от модератор);
 • Инструменти и механизми за участие в процеса на взимане на решение (запознаване с инструментите и механизмите за взимане на участие, споделяне на практически опит от лектор, ролево упражнение);
 • Гражданско участие на ниво Европейски съюз (дискусия между участници и лектор, водена от модератор).

Участие във форума взеха младежи на възраст между 15 и 29 години, както и представители на НПО с основна дейност фокусирана върху младежите. Всички участници в обучението бяха сертифицирани за придобиването на следните компетенции:

 • Повишаване на управленските и граждански компетенции на околните;
 • Администриране на проектни дейности, презентационни умения;
 • Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка активност;
 • Насърчаване младите хора към гражданско участие и инициативи.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”, администрирана от Дирекция „Младежки политики“ (ДМП), Министерство на младежта и спорта (ММС). Съдържанието на настоящият информационен материал не отразява позицията на „Национална програма за младежта 2011 – 2015” или ДМП / ММС.

Стартира проект „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“

NPM

Стартира проект НПМ-063-П2/2015 „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“ финансиран в рамките на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”. Проектът се изпълнява от „Експертен-Пул България“ (ЕПБГ) – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, развиващо дейността си в подкрепа на младите хора. Общата му продължителност е 2 месеца, като се очаква да бъде завършен до 31 октомври 2015 г.

Реализацията на проекта цели активирането на младите хора за участие в процеса на взимане на решения на местно, областно и национално ниво, чрез придобиване и развитие на организационни и управленски компетентности и умения,сред представители на младежки групи и новосъздадени младежки НПО.

В рамките на проекта, ще бъде проведен младежки граждански форум, където да бъдат представени и обсъдени проблемите и възможните решения пред активното участие на младите хора в обществените процеси. Специфичните цели на проекта в тази насока са:

 • Повишаване на управленските и граждански компетенции на участниците;
 • Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка активност;
 • Насърчаване младите хора към гражданско участие и инициативи.

Основна целева група са младите хора на възраст между 15 и 29 години, както и представители на НПО с основна дейност фокусирана върху младежите.

За информация относно предстоящите събития по проекта, следете ни на: http://www.expertpool.bg


Този проект се реализира с финансовата подкрепа на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”, администрирана от Дирекция „Младежки политики“ (ДМП), Министерство на младежта и спорта (ММС). Съдържанието на настоящият информационен материал не отразява позицията на „Национална програма за младежта 2011 – 2015” или ДМП / ММС.

 

 

Стартира проект „Младежка гражданска инициатива“

Проект за предприемачество и иновации насърчава младите/младежите

Стартира проект 2015-I-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“/“ Youth Citizens’ Initiative“, финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 3 „Подкрепа за образователните политики“ – децентрализирана дейност „Структурен диалог“. Проектът се изпълнява от „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС). Общата му продължителност е 8 месеца.

Основната цел на проекта е насърчаване на активното гражданство на младите хора, чрез внедряването на иновативна платформа за диалог между младежите и лицата, отговорни за формиране на младежката политика на местно ниво.

Специфичните цели са:

– Изграждане на ефективен модел на съвместното сътрудничество между младите хора, младежките организации и отговорните за младежката политика по места;

– Увеличаване на ангажираността на младите чрез доброволчески дейности;

– Разширяване на познанията на младежите относно младежките политики и Европейската година за развитие.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

– Разработване на платформа за онлайн консултации, срещи и иницииране на Младежки Граждански Инициативи (МГИ) – Чрез платформата основната целева група на проекта – младежите до 29 г., ще получат реална възможност да изразят мнението си относно определянето и осъществяването на приоритетите и политиките в областта на младежта на местно ниво.

– Пилотно иницииране на МГИ на територията на Столична община, район Студентски – Пилотно събиране на онлайн изявления за подкрепа за първата местна младежка гражданска инициатива на територията на Студентски град.

– Конференция, посветена на Европейската година за развитие, която ще постави своя акцент върху информирането и привличането на младите в името на развитието, насърчавайки ги да участват в различни доброволчески инициативи;

– Семинар за изграждане на ефективен модел за съвместно сътрудничество между младежите и местната власт и осигуряване на обратна връзка относно теми, засягащи младите хора.

За допълнителна информация и предстоящите събития по проекта – следете нашата страница и профил във Facebook! / Onprs Bulgaria


EU flag-Erasmus+_vect_POS_smallHRDC_BG&EN logo_vec

Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. ЦРЧР и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Проект „Предприемачество и иновации за младежта“ насърчава предприемаческото мислене и инициативи

Проект за предприемачество и иновации насърчава младите/младежите

Проведе се първа работна среща по Проект 2014-1-BG01-KA205-001633 „Предприемачество и иновации за младежта“, финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства в областта на младежта“. Срещата се проведе в София и продължи 5 дни, като участие взеха организациите отговарящи за изпълнението на проекта – СНЦ „Организация за научно практическо развитие на студентите“ и партньорите ни от Италия – Асоциация „A Rocca”. В рамките на работната среща бе обсъден, синхронизиран и приет план за изпълнението на дейностите и бе изготвено и подписано партньорско споразумение, в което ясно са описани задачите и отговорностите на всяка от страните участващи в проекта.

Представители на двете организации организираха и участваха в откриваща пресконференция по проекта, на която представиха резултатите от проведената работна среща, целите и дейностите на проекта.

Проект „Предприемачество и иновации за младежта“ цели, основно, да насърчава предприемаческия дух за по-висока заетост и иницииране на бизнес начинания. Като специфични цели, в проекта са заложени:

 • Подобряване на основните умения и компетентности в областта на предприемачеството;
 • Споделяне на опит и добри практики и установяване на нови бизнес контакти;
 • Стимулиране на инициативността и креативността на младите хора за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

Предприемаческото мислене е ключов елемент от икономическия растеж и задължително условие за устойчиво местно и регионално развитие и социално сближаване. За да се подкрепи развитието на предприемачески компетентности за стартиране на ново предприятие или прехвърляне на стопански дейности, проектът се фокусира върху следните дейности:

 • Анализ: „Изследване на предприемачеството и факторите за развитие на младежки МСП“;

Анализът ще разгледа предпоставките за стартиране и обновяване на бизнес в България и Италия. Ще представи основните фактори при започване на предприемаческа дейност в двете държави: регулаторна рамка, пазарни условия, култура и специфични характеристики, достъп до финансиране (европейски и национални фондове).

 • Организиране на 2 изложения на млади предприемачи в България и в Италия в сектора на селското стопанство;

Подобни събития са изключително подходящи за споделяне и обмяна на опит, иновативни идеи и виждания, както и за установяване на ползотворни делови контакти. Те са инструмент за насърчаване на икономическите и търговските връзки между участниците.

 • Издаване на наръчник за млади предприемачи.

Негова основа ще са проведеният анализ и добрите практики на български и италиански предприемачи, споделени на изложенията. Наръчникът цели да стимулира все повече млади хора да разпознаят предприемачеството като възможен път за кариерно развитие. Наръчникът ще бъде преведен и издаден на 3 езика – български, италиански и английски.

ERASMUS_LOGOa rocca

Младежки обмен събра младежи от 5 европейски страни да дискутират и търсят решения за проблемите, предизвикателствата и възможностите стоящи пред семейното фермерство

От 24 до 28 март в Кюстендил се проведоха същинските дейности по проект 2014-2-BG01-KA105-001479 „Младежи-доброволци в семейното фермерство – обединени за свят без бедност и глад“. Проектът събра 30 младежи от 5 европейски страни (България, Грузия, Италия, Ръмуния и Турция) на обмен-семинар относно семейното фермерство.

В контекста на това, че 2014 бе обявена за „Международната година на семейното фермерство“ от страна на Организацията на обединените нации (OOН), проект „Младежи-доброволци в семейното фермерство – обединени за свят без бедност и глад“ постави основи на препозиционирането на семейното фермерство в съзнанието на младите, чрез откриване на „дупки“ и възможности за промотирането на по-равно и балансирано развитие сред младежите извън големите градове, ангажирани пряко или непряко в сферата на земеделското производство. Кръговете – местно производство и консумация базирани на семейно фермерство играят ключова роля в борбата с глада, особено когато са обвързани със социални политики насочени към уязвими хора. Семейното фермерство е неразделна част от териториалните мрежи и местните култури, които харчат доходите си предимно на местни и регионални пазари, генерирайки много селскостопански и неселскостопански места. Реализацията на проекта бе безпрецедентна възможност, както за занимаващи се с фермерство, така и за младежи доброволци, неправителствени организации и др., да влязат в публичен диалог относно виталната роля на семейното селско стопанство в нашия всекидневен живот.

По време на реализацията на работната програма, участниците от различни страни, успяха да идентифицират редица предизвикателства, да намерят широко приложими адекватни решения и да предложат мерки и политики, които да подпомогнат развитието на семейното фермерство, както всеки за страната си, така и на европейско ниво. Ключова роля за успешната реализация на семинарните занятия бяха посещенията на няколко местни ферми и срещите със земеделците и собствениците им, с които участниците обмениха ценни и приложими ноу-хау, опит, емпирични данни и незабравими преживявания.Проект за предприемачество и иновации насърчава младите/младежите

Младежи от 5 европейски страни обменят добри практики за активен и здравословен начин на живот

Проект 2014-1-BG01-KA105-000879 „Здравето е богатство – здраве в инициативите на ЕС“, финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 – Образователна мобилност на младежи и младежки работници, проведе изпълнението на същинските дейности от 27.10.2014 г. до 01.11.2014 г.

Тъй като през последните години се отчита повишаване на здравословните проблеми сред младите хора. Обезпокоителни тенденции в техния начин на живот са намаляване на физическата активност; липса на здравословно и балансирано хранене; увеличаване на вредните навици като тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици. Всяка година повече от 55 000 души на възраст между 15 и 29 години в Европа умират поради свързани с алкохола причини. 29 % от европейците на възраст между 15 и 24 години са пушачи, а тютюнопушенето продължава да заема първо място в ЕС сред причините за смъртност и болести, които могат да бъдат предотвратени. Все повече млади хора в Европа страдат от сърдечно-съдовите проблеми, като основни фактори за появата на тези проблеми се считат неправилното хранене, стресът и пушенето.

30 младежи от 5 европейски страни (България, Литва, Полша, Малта, Франция) се събраха в Боровец и в рамките на седмица обсъждаха проблемите със здравето и здравословния начин на живот днес. По време на сесиите на заложените уъркшопове участниците повишиха нивото на ключовите си компетенции и умения на младите хора за подобряване на личностното им развитие и водене на по-здравословен и активен начин на живот. Преглеждаха и обсъждаха способите, които ЕС предприема в областта на здравето. Идентифицираха, анализираха и обмениха добри практики в сферата и създадоха широко приложимо ноу-хау за всички заинтересовани страни. Боровец предоставя редица възможности за водене на активен и здравословен начин на живот, което пряко кореспондира с идеята и целите на проекта.

Потенциалните дългосрочни ползи са свързани с изграждането на здравословни навици, които да подпомогнат здравословния начин на живот и в бъдеще – активното стареене. Чрез разпространение на резултатите от анкетата и онлайн ръководството с добри практики за здравословен начин на живот въздействието на проекта ще достигне до повече хора, които ще получат знания и умения как да преодолеят проблемите и да идентифицират своите потребности за по-високо качество на живот.

Общата стойност на проекта е: 9960,00 евро.ERASMUS_LOGO

„Велами Груп“ ЕООД намялява енергоемкостта на съществуващ сграден фонд по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Успешно завърши проект „Намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на „Велами Груп” ЕООД“ финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” се осъществява от бенефициента „Велами Груп“ според планираните дейности.

Проектът постигна поставените му цели да намали на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд във „Велами Груп” ЕООД, чрез извършените строително-монтажни работи (СМР), които бяха както следва:

 • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на загубата на енергия, чрез доставка и монтаж на PVC дограма (прозорци) и PVC входна врата;
 • Осигуряване на отличната топлоизолация и климатизация, чрез доставка и полагане на фасадна топлоизолация, изолация на покрив и под в производственото помещение на „Велами Груп” ЕООД.

Успешното изпълнение на проектните дейности доведе до следните количествено измерими резултати:

 • Значителна икономия на разходи за отопление, благодарение на фасадните топлоизолационни плочи – външната и вътрешна интегрирана топлоизолационна система предотвратява температурните колебания и напрежения в стените.
 • Подобрена ефективност и производителност на технологиите, използвани в производствения процес на „Велами Груп” ЕООД – реализирана годишна икономия на енергия и намалено потребление на енергия за отопление и климатизация.
 • Реализирани мерки по визуализация и публичност – а) Поставено информационно табло по проекта; б) Поставена постоянна разяснителна табела по проекта.

Общата продължителност на проекта бе 4 месеца на обща стойност 11784,04 лева.

Успешната реализация и отчитане на проекта нямаше да бъдат възможни без постоянната и всеотдайна работа на г-жа Мария Стефанова, експерт „Европейски проекти“, която се грижеше за административната и управленска част.

Успешно реализиран проект по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

1 7 8 9